Politiattest

POLITIATTEST OPPDATERT INFORMASJON

Først er det viktig å merke seg følgende:

En politiattest tjener flere formål.

  • Det forteller samfunnet at vi er profesjonelle
  • Viser klart at TR forventer å kunne holde sine frivillige trygge

Hva den ikkegjør

  • Eliminerer noen som har hatt et tøft liv, vi gir alle en sjanse! For å kunne deployere internasjonalt med oss, må du kunne få ESTA/VISUM. Får du ikke dette, så har vi nok av jobber hjemme. Snakk med oss dersom det er komlikasjoner, og så tar vi en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Politiet forlanger følgende: Navn og fødselsnummer må være med i bekreftelsen fra frivillig organisasjon.

Når du er klar til å søke på politiattest, last ned dette ferdigutfylte skjemaet. Bekreftelse bokmål

Påfør navn og fødselsnummer, og last det opp sammen med søknaden. Skjemaet har klikkbare felt på navn og fødselsnummer slik at man kan skrive rett inn i nettleseren. Eventuelt skriv ut, fyll ut, skann og last opp.

Vi må gjøre det på denne måten. Alternativet er at vi må skrive 430 personlige brev med navn og fødselsnummer, hvilket vil være umulig å følge opp da personnummer må sendes i post type dytte i kasse, rød. Vi takker for forståelsen.

Det er IKKE tillatt å sende fødselsnummer på ukryptert e-post eller tilsvarende. Derfor vil det være et felt i PDF’en den enkelte utfyller selv med 11 sifret fødseslnummer, før dette lastes opp som et vedlegg til søknaden.

Forøvrig så gjelder teksten under bildet.

Det er fra Team Rubicon Global og Team Rubicon Norge sin side et krav at den enkelte frivillige fremskaffer en politiattest.

Fremskaffelsen av en poltiattest er den enkelte frivilliges ansvar. Vi som organisasjon har IKKE lov til å motta disse, i originaler eller kopier på noen som helst måte. Vi har heller ikke godkjent system for å lagre dette. Politiattesten skal forevises nærmeste foresatte ved første anledning.

For frivillige i TR-NOR vil dette da være i forbindelse med kurs, samlinger eller til sine Regionale Managere og/eller POC.

Vi ber om politiattest under Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39 1.ledd

  • 34-1.Politiattest til person som skal utføre oppgaver i frivillig organisasjon

Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

  • § 39.Politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattest)

På politiattest som er begrunnet i formål som nevnt i § 37 første ledd nr. 4 skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 203, 204 a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267 og straffeloven §§ 231, 232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 314, 327 og 328. Overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 204 a og 233 og straffeloven §§ 275, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 312 og 314 skal anmerkes i samsvar med § 41 nr. 1. Overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov §§ 162, 203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231 og 268 jf. 267 og straffeloven §§ 231, 232, 257, 258, 274, 282, 283, 309, 327 og 328 skal anmerkes i samsvar med § 40.

De fleste av våre oppdrag vil være utenlandsmisjoner. Vi samarbeider nært med USA, og andre områder der ESTA/VISUM er påkrevet. Derfor må være frivillige være godkjente for ESTA spesielt. Visum har lang behandlingstid, og de fleste oppdragene skjer på kort varsel. Samtidig kan planlagte operasjoner foregå i land der visum er påkrevet.

Når du har fått politiattesten tilsendt, så sendes en bekreftelse til vår Membership Manager på e-post aaksnes@teamrubiconnor.no. Merk igjen: DET SKAL IKKE SENDES ORIGINALER, KOPIER, ELLER TAS BILDE AV ATTESTEN I NOEN FORM. Man bekrefter på e-post at man har den, og så vil dette bli sjekket ved første anledning.

De som av politimessige årsaker ikke får politiattest, må kontakte oss. Det vil da bli en vurdering i hvert enkelt tilfelle. For å si det enkelt, engangshendelser i ungdomstid/fjern fortid skal ikke legge hindringer for å bedrive frivillig arbeid. Hendelser som forhindrer ESTA/VISUM vil imidlertid forhindre deployering.

De som er untatt å fremskaffe politiattest er selvfølgelig de som allerede har en gjennom arbeid/frivillig innsats. Militær eller sivil sikkerhetsklarering, ansatt i redningsetater (brann, politi, medisin), jobber i helsevesenet, ansatte i vekterselskaper eller tilsvarende. Send oss en e-post vedrørende dette og forklar situasjonen.

Politiattest søker man om her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Du trenger elektronisk ID

Spørsmål rettes til vår Membership Manager på e-post vist i teksten over.